a hatodik szeretetnyelv

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

1.1. A Nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) közvetítője:

 

Cég neve: Dizájnkonyha Produkciós Kft. 

Székhely: 6710 Szeged, Kökörcsin utca 46.

Adószám: 32302208-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-028877

 

(továbbiakban: Közvetítő),

mint a www.dizajnkonyha.hu weboldal és a Dizájnkonyha Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter és Youtube fiókok tulajdonosa.

 

1.2. valamint a Nyereményjáték nyeremény felajánlója és a tárgy/szolgáltatás nyeremény átadója:

 

Cég neve: Platán Patika Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely:  6722 Szeged, Mérey u. 15/B 

Adószám:  26680750-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-025121

 

(továbbiakban: Juttató),

mint a 2 db Biorganik ajándékcsomag nyeremény felajánlója.

 

 

2.1 A Játékban minden 18 évét betöltött, internet-hozzáféréssel rendelkező, cselekvőképes

természetes személy részt vehet, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

 

2.2 A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más

gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő nyomdák, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 

2.3 A Játékban való részvétellel a Játékosok maradéktalanul és kifejezetten elfogadják a jelen Nyereményjáték Szabályzatot.

 

 

3.1. A Játék kezdő időpontja: 2023. 08. 01.

3.2. A Játék záró időpontja: 2023. 08. 13. éjfél

3.3. A Játékban az ezen időintervallumban érvényesen játszó, a Nyereményjáték Szabályzat szerinti részvételi feltételeknek eleget tevő Játékosok vesznek részt.

 

 

4.1. A Játékban megnyerhető nyeremények az alábbiak:

1.sz. mellékletben feltüntetve

 

4.2. A felsorolt nyeremények az V. pontban leírtak szerint kerülnek kiosztásra a részvételi feltételeknek eleget tevő Játékosok között.

 

 

5.1. A Játékban a Játékosok a Játék időtartama alatt leadott helyes jelentkezések alapján, a nyertesek kihirdetésekor a IV. pontban meghatározott nyeremények közül nyerhetnek Játékosonként 1 termékcsomagot.

 

5.2. A jelen Nyereményjáték Szabályzat II. pontjában meghatározott minden olyan Játékos, aki az alábbi szabályokat betartja, jogosult a Játékban részt venni:

 

Azon Játékosok, akik a Játék időtartama alatt 2023. 08. 01. – 2023. 08. 13. között

feliratkoznak a Dizájnkonyha hírlevelére és bekövetik a ZUE.HU hivatalos Facebook oldalát részt vesznek a Nyereményjátékban.

 

Dizájnkonyha Hírlevél feliratkozás: https://dashboard.mailerlite.com/forms/348645/83169780644709434/share

 

ZUE.Hu Facebook oldal: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094914321906

 

Azon Játékosok, akik a nyereményjáték időtartamán kívül vesznek részt a Játékban ( feliratkoznak, bekövetnek) vagy részvételük nem felel meg a Játék kiírás feltételeinek nem kerül elfogadásra a Játék részeként.

 

5.3. Nyertesek kiválasztása: A nyertes Játékosok kiválasztása a Juttató részéről történik meg, aki a nyertesekkel legkésőbb a játék lezárása utáni 5 napon belül felveszi a kapcsolatot.

 

A nyertesek kihirdetésének időpontja: 2023.08.22.

 

A kapcsolatfelvételt követően a Juttató egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. 

 

A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Juttató viseli.

 

5.4. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Juttató kötelezheti a személyazonosságának igazolására.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételét nem tagadhatja meg.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Közvetítőt vagy a Juttatót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és

szavatossági igényekért a Közvetítő és a Juttató felelősséget nem vállal. A nyeremények felvételére a játék lezárását követően 30 nap áll rendelkezésre.

 

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

– nem töltötte be a 18. életévét vagy

– 18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen.

Bármely Játékos kizárható a Játékból, amennyiben jelen Nyereményjáték Szabályzat bármely pontját megsérti vagy tisztességtelen módon befolyásolja a Játék menetét. (például: szavazatokért ellenszolgáltatást kínál, az informatikai rendszert „meghackeli, formok esetében: szavazatgeneráló robotok, algoritmusok stb, a Facebook-on szervezett játékok esetében: likebot, hamis profilok, likefarm, likegyűjtő oldal/csoport stb”)

 

5.5. Abban az esetben, ha a nyereményt a Nyertes bármely okból kifolyólag átvenni nem tudja, a nyeremény átvételére bárkinek meghatalmazást adhat.

A Juttató a nyereményt a meghatalmazottnak csak abban az esetben adja át, ha a meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a Juttatónak átadja.

 

A nyertes és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Közvetítő és a Juttató felelősségét kizárja.

 

A Nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi át a

nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely igényét kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti.

 

5.6. A nyertesek listáját a játék lezárultával Szervező közzéteszi a játék weboldalán.

 

 

6.1. A Közvetítő és a Juttató egyaránt kizárja a felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 

7.1. Az adatokat a Dizájnkonyha Produkciós Kft. kezeli és felel a személyes adatok kezeléséért.

 

Adatkezelő adatai:

 

Név: Dizájnkonyha Produkciós Kft.

Székhely: 6710 Szeged, Kökörcsin utca 46

Adószám: 32302208-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-028877

Weboldal: www.dizajnkonyha.hu

Kapcsolattartó neve: Takács Krisztina

Levelezési cím: 6710 Szeged, Kökörcsin utca 46

Telefonszám: +36 70 703 5547

E-mail: info@dizajnkonyha.hu

 

7.2. A Közvetítő és a Juttató kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

 

7.3. A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Közvetítő és a Juttató az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

(Adattípus – Cél – Jogalap – Időtartam)

 

Játékban részt vevő természetes személy neve – leiratkozásig

 

Játékban részt vevő természetes személy e-mail címe – leiratkozásig

 

7.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön

megadott a Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Dizájnkonyha Produkciós Kft. a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen

üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott

elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton)

megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön.

 

7.5. A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről,

kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi

elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes

személy:

info@dizajnkonyha.hu

 

A Dizájnkonyha Produkciós Kft. részletes Adatkezelési Szabályzata itt érhető el.

 

 

8.1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Nyereményjáték Szabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. 

 

A Játékos a Nyereményjáték Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta.

 

8.2. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. 

 

8.3. A Játékszabályzatot a Közvetítő a www.dizajnkonyha.hu oldalon teszi közzé.

A Közvetítő a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Nyereményjáték Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét.

 

8.4. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

 

8.5. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Juttató köteles megfizetni.

 

8.6. A Nyereményjáték Szabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

 

8.7. A Játékszabály módosításának jogát a Közvetítő fenntartja.

 

Kelt: Szeged, 2023. augusztus 1.

 

  1. sz. melléklet: Részletes Nyereményjáték lista 1 db termékcsomagban:

 

Naturmind Kókuszvirágcukor (500 g)

Naturmind Sörélesztőpehely – gluténmentes (100 g)

Naturmind Útifűmaghéjliszt (200 g)

Bio Kókuszliszt (250 g)

Bio Chiamag fekete (200 g)

Bio Gluténmentes Zabpehely (500 g)

Bio Kókuszchips pirított (200 g)

Naturmind Búzasikér (250 g)

2 cs Naturmind Durumliszt sima (1000 g)

Naturmind Eritritol (500 g)

Bio Zabpehely (500 g)

Naturmind Tápiókagyöngy (500 g)

Naturmind Quinoa (500 g)

Bio banánchips (100 g)

 

 

Kérlek, kapcsold ki az reklámblokkolót, hogy támogathasd a weboldalunkat.

Oldal újratöltése

a hatodik szeretetnyelv