NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1.1. A Nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) közvetítője:

 

Cég neve: Dizájnkonyha Produkciós Kft. 

Székhely: 6710 Szeged, Kökörcsin utca 46.

Adószám: 32302208-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-028877

 

(továbbiakban: Közvetítő),

mint a www.dizajnkonyha.hu weboldal és a Dizájnkonyha Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter és Youtube fiókok tulajdonosa.

 

1.2. valamint a Nyereményjáték nyeremény felajánlója és a tárgy/szolgáltatás nyeremény átadója:

 

Cég neve: GLOBUS KONZERVIPARI ZRT.

Székhely: 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 92.

Adószám: 10874406-2-09

Cégjegyzékszám: 09-10-000501

 

(továbbiakban: Juttató),

mint az 1 db Globus termékekből álló nyeremény felajánlója.

 

2.1 A Játékban minden 18 évét betöltött, internet-hozzáféréssel rendelkező, cselekvőképes

természetes személy részt vehet, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

 

2.2 A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más

gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő nyomdák, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 

2.3 A Játékban való részvétellel a Játékosok maradéktalanul és kifejezetten elfogadják a jelen Nyereményjáték Szabályzatot.

 

3.1. A Játék kezdő időpontja: 2023.09.22.

3.2. A Játék záró időpontja: 2023.09.30. éjfél

3.3 A sorsolás időpontja: 2023.10.01.

3.4. A Játékban az ezen időintervallumban érvényesen játszó, a Nyereményjáték Szabályzat szerinti részvételi feltételeknek eleget tevő Játékosok vesznek részt.

 

4.1. A Játékban megnyerhető nyeremények az alábbiak:

1 db Globus termékekből álló ajándékcsomag

 

4.2. A felsorolt nyeremények az V. pontban leírtak szerint kerülnek kiosztásra a részvételi feltételeknek eleget tevő Játékosok között.

 

5.1. A Játékban a Játékosok a Játék időtartama alatt leadott helyes jelentkezések alapján, a nyertesek kihirdetésekor a IV. pontban meghatározott nyeremények közül nyerhetnek Játékosonként 1 terméket/szolgáltatást.

 

5.2. A jelen Nyereményjáték Szabályzat II. pontjában meghatározott minden olyan Játékos, aki az alábbi szabályokat betartja, jogosult a Játékban részt venni:

 

Azon Játékosok, akik a Játék időtartama alatt 2023.09.22. – 2023.09.30. között

kommentben megírják a receptvideóban elkészített étel nevére tett javaslatukat, részt vesznek a Nyereményjátékban.

 

Azon Játékosok, akik a nyereményjáték időtartamán kívül vesznek részt a Játékban (kommentelnek, üzennek, feliratkoznak, stb) vagy részvételük nem felel meg a Játék kiírás feltételeinek nem kerül elfogadásra a Játék részeként.

 

5.3. Nyertesek kiválasztása: A nyertes Játékosok kiválasztása a Közvetítő részéről történik meg.

 

A Juttató aki a nyertesekkel legkésőbb a játék lezárása utáni 5 napon belül felveszi a kapcsolatot.

 

A kapcsolatfelvételt követően a Juttató egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. 

 

A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Juttató viseli.

 

5.4. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Juttató kötelezheti a személyazonosságának igazolására.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételét nem tagadhatja meg.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Közvetítőt vagy a Juttatót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és

szavatossági igényekért a Közvetítő és a Juttató felelősséget nem vállal. A nyeremények felvételére a játék lezárását követően 30 nap áll rendelkezésre.

 

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

– nem töltötte be a 18. életévét vagy

– 18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen.

Bármely Játékos kizárható a Játékból, amennyiben jelen Nyereményjáték Szabályzat bármely pontját megsérti vagy tisztességtelen módon befolyásolja a Játék menetét. (például: szavazatokért ellenszolgáltatást kínál, az informatikai rendszert „meghackeli, formok esetében: szavazatgeneráló robotok, algoritmusok stb, a Facebook-on szervezett játékok esetében: likebot, hamis profilok, likefarm, likegyűjtő oldal/csoport stb”)

 

5.5. Abban az esetben, ha a nyereményt a Nyertes bármely okból kifolyólag átvenni nem tudja, a nyeremény átvételére bárkinek meghatalmazást adhat.

A Juttató a nyereményt a meghatalmazottnak csak abban az esetben adja át, ha a meghatalmazott a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást a Juttatónak átadja.

 

A nyertes és a meghatalmazott között felmerülő bármely vita esetén a Közvetítő és a Juttató felelősségét kizárja.

 

A Nyertes tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha meghatalmazott útján veszi át a

nyereményt, a nyeremény meghatalmazott részére történő átadását követően, bármely igényét kizárólag a meghatalmazottal szemben érvényesítheti.

 

5.6. A nyertesek listáját a játék lezárultával Szervező közzéteszi a játék weboldalán.

 

6.1. A Közvetítő és a Juttató egyaránt kizárja a felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

7.1. Az adatokat a Dizájnkonyha Produkciós Kft. és a GLOBUS Konzervipari Zrt. kezeli és felel a személyes adatok kezeléséért.

 

Adatkezelők adatai:

 

Név: Dizájnkonyha Produkciós Kft.

Székhely: 6710 Szeged, Kökörcsin utca 46

Adószám: 32302208-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-028877

Weboldal: www.dizajnkonyha.hu

Kapcsolattartó neve: Takács Krisztina

Levelezési cím: 6710 Szeged, Kökörcsin utca 46

Telefonszám: +36 70 703 5547

E-mail: info@dizajnkonyha.hu

 

Név: GLOBUS Konzervipari Zrt.

Székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92.

Adószám: 10874406-2-09

Cégjegyzékszám: 09-10-000501

Weboldal: www.globus.hu

Kapcsolattartó neve: Boros Henrietta Mónika

Levelezési cím: 4030 Debrecen, Monostorpályi út 92.

Telefonszám: +36 30 300 1049

E-mail: henrietta.boros@eureden.com 

 

7.2. A Közvetítő és a Juttató kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét.

 

7.3. A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Közvetítő az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

 

(Adattípus – Cél – Jogalap – Időtartam)

 

Játékban részt vevő természetes személy neve – 6 hónap

 

Játékban részt vevő természetes személy e-mail és fizikai lakcíme – 6 hónap

 

7.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön

megadott a Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy a Dizájnkonyha Produkciós Kft. és a GLOBUS Konzervipari Zrt. a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon vagy postai úton) megkeresse, illetve részére nyomtatott és/vagy online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön.

 

7.5. A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi

elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes

személy:

info@dizajnkonyha.hu

 

A Dizájnkonyha Produkciós Kft. részletes Adatkezelési Szabályzata  itt érhető el.

 

8.1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Nyereményjáték Szabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. 

 

A Játékos a Nyereményjáték Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta.

 

8.2. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. 

 

8.3. A Játékszabályzatot a Közvetítő a www.dizajnkonyha.hu oldalon teszi közzé.

A Közvetítő a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Nyereményjáték Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét.

 

8.4. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

 

8.5. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Juttató köteles megfizetni.

 

8.6. A Nyereményjáték Szabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak.

 

8.7. A Játékszabály módosításának jogát a Közvetítő fenntartja.

 

Kelt: Szeged, 2023. szeptember 6.

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Reklámblokkoló észlelve

Észleltük, hogy hirdetésblokkolót használsz.
Kérjük, támogass bennünket a blokkolók letiltásával.

a hatodik szeretetnyelv